Utlottningen ASICS Comfort Run-utmaningen (”utlottningen”) är en utlottning som genomförs i samband med ditt deltagande i ASICS Comfort Run-utmaningen (”utmaningen”)  som tillhandahålls av ASICS Runner App Inc. (“ASICS”) .

TIDSPERIOD:

Utlottningen pågår från 2023-02-05 00:00 (ET) till 2023-02-28 23:59 (ET) (”utlottningsperioden”). 

DELTAGANDE:

 1. Utlottningen är öppen för alla personer (exklusive ASICS direktörer, tjänstemän, chefer, anställda, annan personal eller de närmaste familjemedlemmarna samt hushållsmedlemmarna till dessa personer, ASICS-kontor i de deltagande länderna, säljkåren eller ombud som är involverade i utvecklingen av utmaningen, eller närstående företag eller andra personer som är involverade i utmaningen) som är bosatta i USA, Japan, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Danmark, Australien och Nya Zeeland, inklusive fyrtionio (49) av de femtio (50) staterna i USA och District of Columbia (gäller inte i Rhode Island, Puerto Rico, eller några amerikanska territorier eller ägda områden eller några militära anläggningar utanför USA), är minst 18 år eller innehar myndig ålder i denna persons stat eller land där denne är bosatt, beroende på vilken ålder som är den äldre, och som genomförde utmaningen före slutet av utlottningsperioden (så som definierad nedan).  

Ditt deltagande i utlottningen kommer att ske automatiskt efter att du har slutfört utmaningen under utlottningsperioden. Ett (1) deltagande per person gäller.  

ALTERNATIVT DELTAGANDE: Om du befinner dig i USA kan du även delta i utlottningen genom att skicka ett brev i formatet 3 x 5 tum i ett korrekt stämplat kuvert, adresserat till: ASICS Runner App Inc. 125 Summer Street, Floor 2, Boston, MA 02110, USA, och som inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer och har ämnesraden ”The Comfort Run Challenge” Sweepstakes (”Mail-In Entry[ies]”). Bidrag via brev måste vara mottagna senast 2023-02-24 kl. 23:59 ET för att få vara med i den slumpmässiga dragningen. Oläsliga, sena, borttappade, ofullständiga eller förvanskade bidrag är inte kvalificerade. Bidrag via brev kommer att anses vara inlämnade av den person vars namn finns med i det deltagande brevet.

PRISER:

Fem (5) vinnare från alla giltiga bidrag kommer att väljas slumpmässigt av ASICS-anställda via programvara, och när de har verifierats kommer var och en att tilldelas ett (1) par ASICS GEL NIMBUSÆ 25 (av ett uppskattat värde på 160 euro). ASICS förbehåller sig rätten att ändra modellen av ASICS-skorna som tilldelas som ett pris efter eget gottfinnande. Priset kommer att skickas via bud eller post, vilket bestäms av ASICS, till en adress som tillhandahålls av vinnaren.

Det totala uppskattade värdet av alla kombinerade priser som ska delas ut i denna utlottning till alla vinnare är maximalt 800 USD (som ska delas mellan alla olika vinnare).

Eventuella utgifter som inte specifikt nämns här ingår inte som en del av priset, och är enbart varje vinnares ansvar. Alla skatter eller avgifter, om sådana finns, som härleds av priset är varje vinnares eget ansvar (om vinnaren är bosatt i USA kommer vinnaren att få ett 1099-formulär som återspeglar det faktiska värdet av det mottagna priset, om tillämpligt). Varje vinnare tar all risk för förlust eller skada på priset efter det att det har getts till vinnaren, eller efter att det har skickats av ASICS via en tredjepartstransportör för leverans till vinnaren. Priset kommer inte att ersättas om det tappas bort eller blir stulet och kan inte lösas in mot kontanter, såvida detta inte krävs enligt lag. Inget utbyte är tillåtet, förutom efter ASICS eget gottfinnande, i vilket fall ett pris av samma eller högre värde kan ersättas.      

Allmänna regler och villkor:

 1. Utlottningen administreras av ASICS Runner App Inc. med kontor på 125 Summer Street, Boston, MA, 02110 (”ASICS”). 
 2. Utlottningsperioden är från 2023-02-05 kl. 0:00 ET till 2023-02-28 kl. 23:59 (ET) (”Utlottningsperioden”). Bidrag, inklusive alternativa metoder för deltagande, måste tas emot under utlottningsperioden för att vara giltigt inkluderade i utlottningen.
 3. Deltagare måste vara minst 18 år gamla eller inneha myndig ålder i en sådan persons stat eller bosättningsland (se listan över länder ovan), beroende på vilken ålder som är äldre, vid tidpunkten för deltagandet i utlottningen. 
 4. Deltagare måste slutföra ASICS Comfort Run Challenge via ASICS Runkeeper-appen för att delta. Det är gratis att delta i utmaningen. När utmaningen är klar sker deltagandet i utlottningen automatiskt. Inget köp krävs för att delta i eller vinna utlottningarna. 
 5. Om du deltar i utlottningen via utmaningen måste utmaningen genomföras under utlottningsperioden. Vinnare kommer att väljas slumpmässigt av ASICS-anställda via programvara från alla kvalificerade bidrag som tagits emot före slutet av utlottningsperioden.
 6. Alla bidrag som inte följer dessa utlottningsregler är ogiltiga. ASICS förbehåller sig uttryckligen rätten att vägra eller ta bort en inlämning av ett bidrag, efter eget gottfinnande, i händelse av att ASICS fastställer att deltagaren inte följer alla utlottningsreglerna.
 7. ASICS eller dess regionala ASICS-enhet kommer att kontakta vinnarna inom en (1) månad från 2023-03-01 angående lottdragningen, via e-postadressen som angetts för utmaningens bidrag, och be att få en giltig  postadress i det enda syftet att dela ut priset. Vinnarna måste bekräfta godkännandet av priset och uppge postadressen, skriftligt och via e-post, till den första kontakten inom sju (7) arbetsdagar för att bekräfta godkännandet av priset. I händelse av att ASICS av någon anledning inte kan komma i kontakt med en vinnare, eller om en vinnare avvisar eller inte bekräftar sitt godkännande eller tillhandahåller postadressen, skriftligt och via e-post, till den första kommunikationen inom sju (7) arbetsdagar, förbehåller sig ASICS rätten att välja en annan vinnare genom samma process för val av vinnare.
 8. Om vinnaren avvisar priset efter godkännandet ska han eller hon stå för alla administrativa kostnader som ASICS ådragit sig, samt avbokningsavgifter/kostnader för ändring av namn. För att undvika tvivel finns det inga kontantalternativ eller något annat alternativ.
 9. Efter ASICS eget gottfinnande kan diskvalificering, förverkande och valet av en alternativ vinnare vara resultatet av något av följande: (1) en potentiell vinnares underlåtenhet att svara på meddelandet omedelbart efter mottagandet; (2) en potentiell vinnares underlåtenhet att förse ASICS med tillfredsställande bevis på ålder, identitet och hemvist; och (3) varje annan bristande efterlevnad av utlottningsreglerna.
 10. Ingen kontantinlösen eller några prisersättningar är tillåtna. Priserna, eller någon oanvänd del därav, kan inte returneras, är ej överförbara eller utbytbara och kan inte tas ut som kontanter.
 11. Om någon aspekt av utlottningens evenemang av någon anledning inte kan köras som planerat, inklusive på grund av infektion med datavirus, telefonnätverksfel, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller någon orsak utanför ASICS kontroll, förbehåller sig ASICS rätten att efter eget gottfinnande avbryta, avsluta, modifiera eller skjuta upp utlottningen, eller ogiltigförklara alla berörda bidrag, med förbehåll för godkännande av relevanta statliga myndigheter, om så krävs.
 12. ASICS förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera varje person som vi upptäcker manipulera deltagandeprocessen eller driften av ASICS, eller agera i strid med dessa utlottningsregler eller på ett osportsligt eller störande sätt, eller att delta i eller försöka delta i utlottningen flera gånger genom användning av flera e-postadresser eller användningen av en robot eller automatiserad enhet för att skicka in bidrag.
 13. ASICS beslut om administration och drift av utlottningen och valet av potentiella vinnare är slutgiltiga och bindande i alla frågor som rör utlottningarna, och är inte öppna för diskussion med ASICS.
 14. ASICS (inklusive dess koncernbolag, deras tjänstemän, direktörer, anställda eller ombud) ska inte hållas ansvarigt (inklusive för vårdslöshet) för någon personskada eller förlust eller skada som på annat sätt uppstår ur eller i samband, direkt eller indirekt, med denna utlottning, priset/priserna eller tekniska svårigheter eller utrustningsfel (oavsett om det står under ASICS kontroll eller inte).
 15. Med undantag för eventuellt ansvar som inte kan uteslutas enligt lag, samtycker alla deltagare genom att delta i utlottningen till att frigöra och hålla ASICS, dess dotterbolag, affiliates, partner, ombud, efterträdare, överlåtare, var och en av deras tjänstemän, direktörer, anställda eller ombud oskyldiga från och emot alla anspråk eller skäl till anspråk, inklusive men inte begränsat till (a) prisanspråk som innehåller felaktig information eller som inte följer eller som bryter mot dessa utlottningsregler; (b) prisanspråk eller meddelanden som tappas bort, är sena, ofullständiga, oläsliga, obegripliga, skadade eller på annat sätt inte har tagits emot av den avsedda mottagaren, helt eller delvis, på grund av datorfel, mänskliga eller tekniska fel av något slag; (c) deltagare som har gjort sig skyldiga till bedrägeri eller fusk genom att delta i eller försöka delta i utlottningen eller göra anspråk på priset; (d) fel på eller problem med telefon, elektronik, hårdvara, programvara, nätverk, internet eller datorer; (e) eventuell oförmåga hos deltagaren att acceptera priset av någon anledning; (f) om ett pris inte kan delas ut på grund av avbokning, förseningar eller avbrott på grund av guds lag, naturkatastrofer, terrorism, pandemier, väder eller någon annan liknande händelse utanför ASICS rimliga kontroll; eller (g) alla skador, personskador eller förluster av något slag som orsakats av priset eller som är ett resultat av tilldelning, acceptans, innehav, användning, missbruk, förlust eller missvisande av priset, eller som är ett resultat av deltagandet i utlottningen eller prisrelaterade aktiviteter. 
 16. ASICS kommer inte att svara på några förfrågningar angående personers utlottningsstatus eller -resultat. I händelse av andra förfrågningar eller klagomål om utlottningen skickar du ett e-postmeddelande till Marketing@Runkeeper.com. 
 17. ASICS förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa utlottningsregler utan förvarning, i det enda syftet att säkerställa ett bra genomförande av utlottningen, utan att detta har någon skadlig effekt på deltagarna.
 18. Dessa utlottningsregler ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Massachusetts, och eventuella tvister som uppstår på grund av utlottningen ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i Suffolk County, Massachusetts. 

SEKRETESSMEDDELANDE:

ASICS respekterar din sekretess och är engagerad i att skydda din personliga information. ASICS behandlar din sekretessinformation i enlighet med tillämplig sekretesslagstiftning och ASICS sekretesspolicy. 

Vilken personlig information samlar vi in för utlottningen? 

ASICS samlar in din personliga information i syfte att hålla i utlottningen. Personlig information som ASICS samlar in från dig som deltog i utlottningen inkluderar ditt namn, ditt kön, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. 

För mer information om hur ASICS hanterar din personliga information är du välkommen att läsa ASICS sekretesspolicy https://corp.asics.com/en/p/privacy-policy.