De ASICS Comfort Run Challenge Sweepstakes (de “Sweepstakes”) is een Sweepstakes uitgevoerd in samenwerking met jouw deelname aan de ASICS Comfort Run Challenge (de “Challenge”)  aangeboden door de ASICS Runner App Inc. (“ASICS”).

DUUR:

De Sweepstakes zal lopen van 5 februari 2023 00:00 (ET) tot 28 februari 2023 23:59 (ET) (de “Sweepstakes-periode”). 

DEELNAME:

 1. De Sweepstakes staat open voor alle personen (met uitzondering van directeuren, functionarissen, management, medewerkers, ander personeel en de directe familie en leden van het huishouden van personen die werkzaam zijn bij ASICS, ASICS-kantoren in de deelnemende landen, verkooppersoneel, bureaus betrokken bij de ontwikkeling van de Challenge, gelieerde bedrijven en andere personen betrokken bij de Challenge) die inwoners zijn van de VS, Japan, Spanje, Frankrijk, het VK, België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Australië en Nieuw-Zeeland inclusief negenenveertig (49) van de vijftig (50) staten van de Verenigde Staten en het District of Columbia (nietig in Rhode Island, Puerto Rico, alle Amerikaanse territoria en bezittingen en alle overzeese militaire installaties) die ten minste 18 jaar oud of meerderjarig in de staat of het land van verblijf van die persoon, afhankelijk welke leeftijd hoger is, die de Challenge heeft voltooid voor het einde van de Sweepstakes-periode (zoals hieronder gedefinieerd).  

U neemt automatisch deel aan de Sweepstakes nadat u de Challenge tijdens de Sweepstakes-periode voltooid. Eén (1) deelname per deelnemer.  

ANDERE MANIEREN VAN DEELNAME: Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, kunt u ook deelnemen aan de Sweepstakes door een briefkaart van 3×5 in een voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar: ASICS Runner App Inc. 125 Summer Street, Floor 2, Boston, MA 02110, waarop uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en het onderwerp “The Comfort Run Challenge” Sweepstakes (“Mail-In Entry[ies]”) staat. Mail-In Entries moeten ontvangen zijn voor 24 februari 2023 23:59 ET om meegenomen te worden in de willekeurige trekking. Onleesbare, late, verloren, onvolledige of verfrommelde inzendingen komen niet in aanmerking. Mail-In Entries worden geacht te zijn ingediend door de persoon wiens naam op de Mail-In Entry staat.

PRIJZEN:

Vijf (5) winnaars worden willekeurig geselecteerd door ASICS-medewerkers via software uit alle geldige inzendingen en eenmaal geverifieerd, krijgen ze elk één (1) paar ASICS GEL NIMBUSÆ 25 (ARV $ 150 USD/ EU 160 ARV). ASICS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken het model van de ASICS-schoen die als Prijs wordt toegekend, te veranderen. De Prijs wordt verzonden of verscheept, zoals bepaald door ASICS, naar een door de winnaar opgegeven adres.

De totale ARV (Approximate Retail Value, geschatte winkelwaarde) van alle gecombineerde Prijzen die in deze Sweepstakes aan alle winnaars worden toegekend, is maximaal $ 800 USD (te verdelen onder alle verschillende winnaars).

Alle uitgaven die hierin niet specifiek worden vermeld, maken geen deel uit van de Prijs en zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van elke Winnaar. Alle belastingen of heffingen op de Prijs, indien van toepassing, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van elke Winnaar (als de Winnaar een inwoner van de VS is, ontvangt de Winnaar een 1099-formulier dat de werkelijke waarde van de ontvangen Prijs weergeeft, indien van toepassing). Elke Winnaar draagt alle risico’s van verlies of schade aan de Prijs nadat deze is vrijgegeven aan de Winnaar of nadat deze door ASICS aan een externe vervoerder is overhandigd voor verzending naar de Winnaar. De Prijs wordt niet vervangen bij verlies of diefstal en is niet inwisselbaar voor geld, tenzij wettelijk vereist. Vervanging is niet toegestaan, alleen naar eigen goeddunken van ASICS kan een prijs van gelijke of hogere waarde worden vervangen.      

Algemene Voorwaarden:

 1. De Sweepstakes wordt beheerd door ASICS Runner App Inc. met vestigingen aan 125 Summer Street, Boston, MA, 02110 (“ASICS”). 
 2. De Sweepstakes-periode loopt van 5 februari 2023 00:00 (ET) tot 28 februari 2023 23:59 (ET) (de “Sweepstakes-periode”). Inzendingen, inclusief alternatieve deelnamemethoden, moeten tijdens de Sweepstakes-periode zijn ontvangen om geldig mee te kunnen doen met de Sweepstakes.
 3. Deelnemers moeten op het moment van deelname aan de Sweepstakes ten minste 18 jaar oud of meerderjarig zijn in de staat of het land waar de persoon woont (zie de lijst van landen hierboven), afhankelijk van welke leeftijd hoger ligt tijdens de start van Sweepstakes. 
 4. Deelnemers moeten de ASICS Comfort Run Challenge voltooien via de ASICS Runkeeper-app om mee te doen. Deelname aan de Challenge is gratis. Zodra de Challenge is voltooid, neemt u automatisch deel aan de sweepstake. Er is geen aankoop nodig om deel te nemen aan de Sweepstakes of deze te winnen. 
 5. Als u deelneemt aan de Sweepstakes via de Challenge, moet de Challenge tijdens de Sweepstakes-periode worden voltooid. Winnaars worden willekeurig geselecteerd door ASICS-medewerkers via software uit alle in aanmerking komende inzendingen die voor het einde van de Sweepstakes-periode zijn ontvangen.
 6. Elke inzending die niet voldoet aan deze Sweepstakes-regels is ongeldig. ASICS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken een inzending van een deelname te weigeren of verwijderen in het geval ASICS vaststelt dat de deelnemer niet voldoet aan alle Sweepstakes-regels.
 7. ASICS of zijn regionale ASICS-entiteit zal binnen één (1) maand vanaf 1 maart 2023 contact opnemen met de Winnaars over de prijstrekking, via het e-mailadres dat is opgegeven voor deelname aan de Challenge en vragen om een geldig postadres op te geven met als enig doel levering van de Prijs. De Winnaars moeten de aanvaarding van de Prijs bevestigen en het postadres binnen zeven (7) werkdagen schriftelijk via e-mail doorgeven aan de contactpersoon om aanvaarding van de Prijs te bevestigen. In het geval dat ASICS om welke reden dan ook niet in contact kan komen met een winnaar, of een winnaar zijn aanvaarding afwijst of niet bevestigt of het postadres niet binnen zeven (7) werkdagen schriftelijk via e-mail verstrekt, behoudt ASICS zich het recht voor om een andere winnaar te selecteren door middel van hetzelfde selectieproces voor het kiezen van een winnaar.
 8. In het geval dat de Winnaar de Prijs afwijst na aanvaarding, zal hij of zij alle door ASICS gemaakte administratieve kosten en de annulerings- en naamwijzigingskosten dragen. Voor alle duidelijkheid, er is geen contant geld of enig ander alternatieve prijs.
 9. Naar eigen goeddunken van ASICS kunnen diskwalificatie, verbeuring en het kiezen van een alternatieve winnaar het gevolg zijn van een van de volgende zaken: (1) het nalaten van een potentiële Winnaar om onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving te reageren; (2) het verzuim van een potentiële winnaar om ASICS een bevredigend bewijs van leeftijd, identiteit en woonplaats te verstrekken; en (3) elke andere niet-naleving van de Sweepstakes-regels.
 10. Er zijn geen contante inwisselingen of Prijsvervangingen toegestaan. De Prijzen, of enig ongebruikt deel daarvan, kunnen niet worden geretourneerd, zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar en kunnen niet als contant geld worden geïnd.
 11. Als om welke reden dan ook enig aspect van het Sweepstakes-evenement niet kan verlopen zoals gepland, inclusief vanwege infectie door een computervirus, storing in het telefoonnetwerk, bugs, sabotage, ongeautoriseerd tussenkomen, fraude, technische storingen of enige andere oorzaak buiten de controle van ASICS, behoudt ASICS zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Sweepstakes te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten, of de betreffende inzendingen ongeldig te verklaren, onder voorbehoud van de goedkeuring van de relevante overheidsinstanties, indien vereist.
 12. ASICS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke persoon te diskwalificeren die het deelnameproces of de uitvoering van ASICS aan het verstoren is of handelt in strijd met deze Sweepstakes-regels of op een onsportieve of storende manier handelt of deelneemt aan of meerdere keren probeert deel te nemen aan de Sweepstakes door het gebruik van meerdere e-mailadressen of het gebruik van robotachtige of geautomatiseerde apparaten om inzendingen in te dienen.
 13. De beslissingen van ASICS met betrekking tot het beheer en de uitvoering van de Sweepstakes en de selectie van de potentiële winnaars zijn definitief en bindend in alle zaken die verband houden met de Sweepstakes en staan niet ter discussie.
 14. ASICS (inclusief zijn groepsmaatschappijen, hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) is niet aansprakelijk (inclusief voor nalatigheid) voor enig persoonlijk letsel of enig verlies of schade die anderszins voortvloeit uit of verband houdt, direct of indirect, met deze Sweepstakes, de Prijs/Prijzen of technische problemen of storing van apparatuur (al dan niet onder de controle van ASICS).
 15. Met uitzondering van enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten, stemmen alle deelnemers, door deelname aan de Sweepstakes, ermee in om ASICS, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, elk van hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrij te stellen en te vrijwaren van en tegen elke claim of rechtsvordering, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (a) Prijsclaims die onnauwkeurige informatie bevatten of die niet voldoen aan of in strijd zijn met deze Sweepstakes-regels; (b) Prijsclaims of kennisgevingen van prijzen die verloren, te laat, onvolledig, onleesbaar, onbegrijpelijk, beschadigd zijn of anderszins niet zijn ontvangen door de beoogde ontvanger, geheel of gedeeltelijk, als gevolg van computer-, menselijke of technische fouten van welke aard dan ook; (c) deelnemers die fraude of bedrog hebben gepleegd bij inzending van of deelname aan de Sweepstakes of het claimen van de Prijs; (d) telefoon-, elektronische, hardware-, software-, netwerk-, internet- of computerstoringen, fouten of moeilijkheden; (e) elk onvermogen van de deelnemer om de Prijs te aanvaarden om welke reden dan ook; (f) als een Prijs niet kan worden toegekend vanwege annulering, vertragingen of onderbrekingen als gevolg van overmacht, natuurrampen, terrorisme, pandemie, het weer of enige andere soortgelijke gebeurtenis waarover ASICS redelijkerwijs geen controle heeft; of (g) schade, letsel of verlies van welke aard dan ook veroorzaakt door de Prijs of als gevolg van toekenning, aanvaarding, bezit, gebruik, misbruik, verlies of verkeerde bestemming van de Prijs of als gevolg van deelname aan de Sweepstakes of prijsgerelateerde activiteiten. 
 16. ASICS reageert niet op vragen over de status of het resultaat van Sweepstakes van individuen. Stuur in het geval van andere vragen of klachten over de Sweepstakes een e-mail naar Marketing@Runkeeper.com. 
 17. ASICS behoudt zich het recht voor om deze Sweepstakes-regels op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met als enig doel de goede uitvoering van de Sweepstakes te waarborgen, zonder nadelige gevolgen voor de deelnemers.
 18. Deze Sweepstake-regels worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Massachusetts en alle geschillen die voortvloeien uit de Sweepstakes zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Suffolk County, Massachusetts. 

PRIVACYVERKLARING:

ASICS respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. ASICS verwerkt uw privacygegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en het ASICS-privacybeleid. 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we voor de Sweepstakes? 

ASICS verzamelt uw persoonlijke gegevens met het doel de Sweepstakes uit te voeren. Persoonlijke gegevens die ASICS verzamelt van u die heeft meegedaan aan de Sweepstakes omvatten uw naam, uw geslacht, uw adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. 

Voor meer informatie over hoe ASICS met uw persoonlijke gegevens omgaat, wordt u vriendelijk verwezen naar het ASICS-privacybeleid https://corp.asics.com/en/p/privacy-policy.